Vedtekter for Norsk Freestyleforening

Vedtatt av Årsmøtet den 13. mars 2006

Sist revidert av Årsmøtet den 15. mars 2015


KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL

§ 1. Navn 

Foreningens navn er Norsk Freestyleforening, forkortet til NFF. Foreningen ble etablert i mars 2005.


§ 2. Tilknytning

NFF er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK)


§ 3. Formål

Foreningens formål er å

a)      fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet

b)     fremme utviklingen av freestyle som hundesport i Norge

c)      bidra med et godt miljø og gode tilbud for alle som ønsker å drive med freestyle i Norge

d)     fremme positiv hundetrening og legge vekt på treningsglede hos hund og fører

e)      tilby oppvisninger, kurs og konkurranser som fremmer en positiv innstilling til hunder og hundetrening både blant utøvere
          og samfunnet generelt


KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP


§ 4. Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade foreningen og/eller hundesaken.


§ 5. Medlemskontingent

            Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

            Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

            Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer enn ett år.

 
§ 6. Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge foreningens vedtekter, regler og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at foreningens formål og anseelse fremmes.

Medlemskontingenten skal være foreningen i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til foreningen i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i foreningen.


§ 7. Opphør av medlemskap

Medlemskap i foreningen opphører ved:

a)      utmeldelse

b)     stryking besluttet av foreningens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld
         til foreningen

c)      stryking på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d)     vedtak om stryking av medlemskap besluttet av foreningens styre

e)      vedtak om stryking av medlemskap i foreningen besluttet av NKKs Disiplinærkomité

f)      vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomité. Medlemskap opphører da i alle NKKs medlemsklubber

 

§ 8. Disiplinære reaksjoner

Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinærkomité kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette.

Foreningens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid.

Stryking av medlemskap krever 3/4 flertall av fulltallig styre.

Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappellabel.

Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig og bindende.


§ 9. Æresmedlem

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som foreningens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmerr betaler ikke kontingent til foreningen.

Styret kan påskjønne personer som har ytet foreningen spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.


KAPITTEL 3 - ORGANISASJONEN


§
10. Foreningens organer

a)      Årsmøtet

b)     Ekstraordinært årsmøte

c)      Styret

d)     Kompetansegruppe

e)     Valgkomité


§
11. Årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 15. mars. Innkalling til årsmøte sendes alle medlemmer og skjer med minst 3 ukers varsel. Møtedato skal dog gjøres kjent for foreningens medlemmer med minst 6 ukers varsel, slik at frister for forslag etc kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen. 

Med innkallelse skal følge:

 • Dagsorden
 • Forslag til kandidater til valgene.
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet.

Forslag til kandidater til valg må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato

Forslag til saker fra medlemmer må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Kun de saker eller forslag som er oppgitt på dagsorden kan behandles på Årsmøtet.

Leder og kasserer velges for 2 år og er på valg i partallsår. Nestleder og sekretær velges for 2 år og er på valg i oddetallsår. Øvrige styremedlemmer velges for 2 år, varamedlem velges for 1 år.

Medlemmer i kompetansegruppen velges for 2 år. Halvparten av medlemmene er på valg i partallsår og andre halvparten i oddetallsår.

Styret og kompetansegruppen konstituerer seg selv (hvis aktuelt).


Møte- og stemmerett i årsmøtet:

Årsmøte innkalt på lovlig måte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. 

Alle medlemmer av foreningen som har betalt kontingenten for det år Årsmøtet avholdes, har møte- og stemmerett.

Det kan stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig.

Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemming ikke kreves.


§ 12. Ekstraordinært Årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

 

§ 13. Dagsorden for ordinært Årsmøte

 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet.
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av agenda
 4. Valg av møteleder og referent
 5. Valg av to personer til å underskrive protokollen
 6. Eventuelt valg av tellekorps
 7. Styrets årsberetning
 8. Kompetansegruppens årsberetning
 9. Regnskap pr. 31.12
 10. Budsjettforslag for kommende år
 11. Saker til behandling fremmet av styret/kompetansegruppe
 12. Fastsettelse av årets kontingenter.
 13. Innkomne saker fra medlemmene
 14. Valg av:
  Leder
  Nestleder
  Sekretær
  Kasserer
  0-3 styremedlemmer
  0-1 Varamedlem
  Kompetansegruppe (4-5 medlemmer)
  Valgkomité

 § 14. Tillitsverv

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” (dyrevelferdsloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.


§ 15. Styret

Mellom årsmøtene er styret foreningens øverste ledelse og disponerer foreningens midler og står ansvarlig for disse.

Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 0-3 ordinære styremedlemmer og 0-1 vararepresentant.

Styret har ansvar for å:

a)      Lede foreningen mellom årsmøtene

b)     Avholde årsmøte

c)      Drive foreningen i samsvar med formålsparagrafen

d)     Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

e)      Oppnevne komiteer og representanter for foreningen

f)      Utarbeide retningslinjer for avdelinger, komiteer, redaktør

g)     Utarbeide retningslinjer for konkurranser


Styret avholder minst 4 møter pr. år og treffer sine avgjørelser ved simpelt flertall. Hvis dette ikke lar seg gjøre har leder dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst to andre styremedlemmer er tilstede.

Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når to av styremedlemmene krever det.

Varamedlemmer har møterett på alle styremøter men kun stemmerett når de representerer et styremedlem.

Ved endring av styreverv i funksjonsperioden erstattes vervet av varamedlemmet.

Styret plikter å føre protokoll over styremøtene.


§ 16. Kompetansegruppe

Kompetansegruppen fungerer som en selvstendig beslutningsdyktig enhet og har ansvar for regelverk, utdanningsplaner (instruktører og dommere) og landslag. Kompetansegruppen skal bistå i faglige spørsmål og avgjørelser og være en ressursgruppe for NFF og NKK.

Kompetansegruppen plikter å føre protokoll over sine møter.
Se forøvrig eget mandat for Kompetansegruppen, godkjent av Årsmøtet.


§ 17. Valgkomité

Valgkomiteen består av 2-3 medlemmer som velges for ett år av gangen. Valgkomiteen velger leder innen sin midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.  

 

KAPITTEL 4 – DIVERSE BESTEMMELSER 


§ 18. Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall.

Lovene og endringer av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige.


§ 19. Stemmetall

Det kreves kvalifisert flertall for valg av æresmedlem, ved lovendring og ved oppløsning av foreningen.
Der intet annet er nevnt kreves det absolutt flertall.


§ 20. Oppløsning av foreningen

For å oppløse foreningen kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte.
Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært Årsmøte med minst 3/4 flertall.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til å fremme de under paragraf 3 nevnte formål.

___________________________________________________________________________________________

Definisjoner

Absolutt flertall:
Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.


Kvalifisert flertall:
Mer enn en spesifisert størrelse (f.eks. 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.